Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Zoombook.lt, .lv, .ee, .com, .cz, .nl svetainės ir mobilioji programėlė ZOOMBOOK bei ZOOMBOOK Postcards (toliau - ZOOMBOOK svetainė), tai vieta kurioje Jūs (toliau – Lankytojas) naudojantis ZOOMBOOK programa internete galite kurti personalizuotas(-us)  fotoknygas, fotodrobes, užrašų knygutes, darbo kalendorius, fotokalendorius, atvirukus (toliau - ZOOMBOOK produktas), sudaryti savo ZOOMBOOK produktų lentynas, taip pat užsakyti ir įsigyti savo sukurtą ZOOMBOOK produktą. 

   Esame įmonė registruota Lietuvos Respublikoje Vilniuje pavadinimu UAB „BALTO trader“, įm. kod. 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius.
  2. Pirkimo taisyklės - tai naudojimosi internetine ZOOMBOOK svetaine ir ZOOMBOOK produkto Pirkimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Lankytojui ir Paslaugos teikėjui, toliau kartu vadinama - Šalimis, privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos ZOOMBOOK svetainės naudojimo tvarka ir sąlygos, Šalių teisės ir pareigos dėl ZOOMBOOK svetainės naudojimo ir ZOOMBOOK produktų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su ZOOMBOOK produktų užsakymu, pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.
  3. Taisykles Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Naujausia Taisyklių versija publikuojama ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Pirkimo taisyklės. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart paskelbus juos ZOOMBOOK svetainėje. Paslaugų teikėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti ZOOMBOOK svetainėje ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pateiksime informaciją ZOOMBOOK svetainėje.
  4. Naudotis ZOOMBOOK svetaine ir užsisakyti bei pirkti ZOOMBOOK produktus (toliau - produktas) turi teisę išimtinai tik:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, nebent turi leidimą savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ar vykdyti pareigas.
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
   5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti produktus.
  5. ZOOMBOOK pasilieka teisę bet kada, nepranešęs, nutraukti ZOOMBOOK svetainės paslaugų teikimą, keisti ZOOMBOOK svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.
 2. Asmens duomenų apsauga

  1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti Lankytojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Tvarkydamas asmens duomenis ZOOMBOOK  vadovaujasi duomenų subjektų teises reguliuojančiais Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais bei Lankytojo sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo,  elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, apklausų, konkursų ir žaidimų vykdymo tikslais. Daugiau galite sužinoti ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Privatumo politika.
  2. Registruodamasis ZOOMBOOK svetainėje ir pirkdamas ZOOMBOOK produktą bei pateikdamas ZOOMBOOK savo duomenis Lankytojas sutinka, kad ZOOMBOOK valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją ZOOMBOOK svetainės paslaugų teikimui bei pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslams Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
  3. Naudodamasis ZOOMBOOK svetainės paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad susipažino su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
 3. Registracija

  1. Lankytojas norėdamas pasinaudoti ZOOMBOOK svetainės paslaugomis, turi registruotis ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą, pateikiant galiojantį Lankytojo el. pašto adresą,  vardą ir pavardę, telefono numerį, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti, norint sukurti savo asmeninę aplinką bei gauti informaciją nurodytu telefono numeriu dėl ZOOMBOOK produktų užsakymo ir pristatymo.
  2. Po registracijos ZOOMBOOK svetainėje savo profilyje Lankytojas gali pažymėti, kad nori gauti ZOOMBOOK naujienlaiškius pasirinktu būdu (el. paštu ir/ar trumposiomis žinutėmis). Pažymėdamas atitinkamus pasirinkimus, Lankytojas sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslu.  Nepilnametis (t.y. asmuo nuo 16 iki 18 m.), suteikdamas sutikimus, patvirtina, kad duoti sutikimai dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais yra suderinti su nepilnamečio asmens tėvais/globėjais/rūpintojais ir jie tam neprieštarauja.
  3. Lankytojas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus ZOOMBOOK svetainėje ir privalo paisyti nusistovėjusių elgesio bei moralės normų  ir naudotis paslaugomis tokiu būdu, kad nesukeltų pavojaus ZOOMBOOK svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, neribotų kitų asmenų galimybės pasinaudoti ZOOMBOOK svetaine ir (ar) jos paslaugomis bei nemenkintų ZOOMBOOK ženklo gero vardo ir reputacijos.
  4. Lankytojas įsipareigoja laikytis pagarbos kiekvieno asmens teisėms ir orumui bei susilaikytų nuo įžeidinėjimų, šaipymosi, nemalonių ar netinkamų, komentarų, naudojamų ZOOMBOOK produktų turinyje, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai žemintų/įžeistų kitą žmogų, kurie užgauliotų ar kenktų kitam asmeniui, skelbtų bet kokį šmeižikišką, vulgarų, užgaulų, diskriminacinį ar kitokį teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį ar juos pažeidžiantį turinį, įskaitant bet kokį turinį, sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Paslaugų teikėjui.
  5. Paslaugų teikėjas neatsako už Lankytojo naudojamų fotografijų, iliustracijų ar tekstinės medžiagos autorystę ir jos netikrina, taip pat, neatsako už tekstinėje medžiagoje pateiktus faktus, temą, aplinkybes bei turinio klaidas ir jų netikrina. Taip pat neatsako už Lankytojo vykdomą veiklą, jos nekontroliuoja ir Lankytojui neatstovauja.  Paslaugų suteikimas nereiškia, kad Paslaugų teikėjas kokiu nors būdu remia, ar palaiko Lankytojo veiksmus ar leidinių turinį. Lankytojas supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už visą ir bet kokią savo ZOOMBOOK svetainėje patalpintą informaciją bei turinį.
  6. Lankytojas, kurdamas produktą ZOOMBOOK svetainėje, privalo laikytis autorių teisių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, bendrųjų principų. Patalpindamas savo nuotraukas į ZOOMBOOK svetainę Lankytojas prisiima visą su galimu trečiųjų asmenų privatumo pažeidimu susijusią riziką. Paslaugų teikėjas rekomenduoja Lankytojui prieš įkeliant į ZOOMBOOK svetainę trečiųjų asmenų nuotraukas ar informaciją apie juos, gauti minėtų trečiųjų asmenų sutikimą.
  7. Lankytojo patalpintas ar naudojamas turinys ZOOMBOOK produktams (pvz. nuotraukos, iliustracijos, informacija ir kitas turinys) ZOOMBOOK svetainėje lieka Lankytojo nuosavybe. Lankytojas norėdamas gauti  ZOOMBOOK svetainės paslaugą, suteikia Paslaugų teikėjui teisę atgaminti spausdinimo būdu bei atlikti kitas susijusias paslaugas, įskaitant saugojimą, Lankytojo patalpintą/naudojamą turinį.
  8. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę , savo vertinimu ir nuožiūra, pašalinti draudžiamą ar teisės aktams, nusistovėjusioms elgesio bei moralės normoms prieštaraujančią  informaciją iš ZOOMBOOK svetainės.
  9. Rekomenduojame atidžiai pasirinkti savo slaptažodį registruojantis ZOOMBOOK svetainėje ir nesidalinti su kitais žmonėmis! Lankytojas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Lankytojo prisijungimo duomenimis, Lankytojas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
  10. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis ZOOMBOOK svetainės paslaugomis pateikdamas Paslaugų teikėjui prašymą ZOOMBOOK svetainės skyriuje: Kontaktai nurodytu elektroninio pašto adresu, parašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos ZOOMBOOK svetainėje metu.
 4. Užsakymas

  1. Prieš pirkdamas ZOOMBOOK produktus Lankytojas privalo papildomai pateikti pristatymo adresą, kuris būtinas jų pristatymui.
  2. Lankytojas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Jei Lankytojas užsakymo formoje pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, ZOOMBOOK neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Lankytojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  3. Lankytojas, prieš išsiunčiant užsakymą, turi atidžiai peržiūrėti užsakymo maketą dėl galimų klaidų ir netikslumų, nes išsiuntus užsakymą Lankytojas neturės galimybės jo koreguoti, bei privalės padengti visas užsakymo vykdymo išlaidas.
  4. Kai Lankytojas, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ laikoma, kad tarp Lankytojo ir Paslaugų teikėjo yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis dėl ZOOMBOOK produkto įsigyjimo, ir nuo šio momento Lankytojas vadinamas Pirkėju, o Paslaugos teikėjas - Pardavėju.
 5. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

  1. Pirkimo -pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis dėl ZOOMBOOK produktų užsakymo/pirkimo, kurią sudaro ZOOMBOOK produktų užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Paslaugų teikėjui per ZOOMBOOK svetainę ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
  2. Pirkėjas privalo saugoti užsakymo numerį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės atsiimti prekių Pirkėjo vardu. Jei užsakymo numeris tapo žinomas kitiems asmenims ne dėl to, kad Pirkėjas pats užsakymo numerį jiems atskleidė, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją sutartyje nurodytais kontaktais. Jei tokio informavimo apie neteisėtą užsakymo numerio atskleidimą Pardavėjas negauna, laikoma, kad asmuo yra įgaliotas priimti produktą(-us) ir produktas(-ai) buvo tinkamai perduotas(-i) Pirkėjui.
  3. Pirkėjas sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju, turi teisę pasinaudoti ZOOMBOOK produkto maketo nuorodos bendrinimo paslauga. Jei Pirkėjas nusprendė, pasinaudoti šia paslauga, ZOOMBOOK  užtikrina techninę duomenų perdavimo apsaugą tiek, kiek tai susiję vykdant sandorius su nuorodos gavėjais, tačiau nepriklausomai nuo užtikrinamų techninių apsaugos priemonių, Pirkėjas prisiima visą riziką ir atsakomybę už savo ZOOMBOOK produkto maketo nuorodos bendrinimą. Daugiau rasite informacijos:
   Zoombook maketo bendrinimo taisyklės.
 6. Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas, pažymėdamas varnelę, jog sutinka su Taisyklėmis, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
  2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytąjį produktą ir jį priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  3. Pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 3 punktą Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad užsakomas produktas yra aiškiai pritaikytas Pirkėjo asmeninėms reikmėms ir yra pagaminamas atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ir nurodymą, todėl Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad pateikus ir apmokėjus užsakymą, jis neteks teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, išskyrus 7.2. punkte numatytą atvejį.
 7. Pirkėjo teisės

  1. Pirkėjas, naudodamasis ZOOMBOOK svetainės paslaugomis,  turi teisę susikurti ir užsisakyti ZOOMBOOK produktus ir juos pirkti vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  2. Pirkėjas, gavęs nekokybišką produktą, turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu: pagalba@zoombook.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti produktą, jo užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkto pristatymo dienos. Šiame punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti laikantis 14 skyriuje nustatytų produkto grąžinimo sąlygų ir tik tuo atveju, jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir jeigu produktas nebuvo Pirkėjo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė jo išvaizda dėl Pirkėjo kaltės.
 8. Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis ZOOMBOOK svetainės paslaugomis ir įsigyti ZOOMBOOK produktą.
  2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytus produktus pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 7.2. punkte numatyta teise, vadovaujantis 14 skyriaus sąlygomis bei tvarka ir tik Pardavėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamo produkto gavimo dienos.
 9. Pardavėjo teisės

  1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Pardavėjo darbui, jo geram vardui ar reputacijai, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus šiose Taisyklėse nustatytus Pirkėjo įsipareigojimus, veikia nesąžiningai Pardavėjo atžvilgiu, bando apgaule apeiti Taisykles, piktnaudžiauja suteiktomis privilegijomis ir/ar nuolaidomis, tuomet Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę panaikinti Pirkėjo prieigą prie ZOOMBOOK  svetainės ar visiškai ar iš dalies apriboti galimybę naudotis ZOOMBOOK svetainės baze ir (ar) paslaugomis.
  2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas vienašališkai spręstų apie tai, ar Pirkėjas pažeidė Taisykles ir įsipareigoja pripažinti tokį Pardavėjo sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
 10. Produkto gamyba

  1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, neprieštarauja, kad ant ZOOMBOOK produktų (pvz. fotoknygos galiniame viršelyje) bus atspausdintas ZOOMBOOK prekės ženklas.
  2. Produkto gamyba bus pradėta vykdyti tik po to, kai Pardavėjas gaus apmokėjimą už užsakytą(-us) ZOOMBOOK produktą(-us).
  3. ZOOMBOOK produktų gamybos terminai yra nurodomi ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Gamybos terminai ir pristatymas.
  4. Pirkėjas per 14 darbo dienų negavęs patvirtinimo apie ZOOMBOOK produkto pagaminimą ar išsiuntimą, turi susisiekti nurodytu ZOOMBOOK svetainės skyriuje: Kontaktai el.paštu, nurodant užsakymo numerį.
  5. Pardavėjas neatsako už tai, kad ZOOMBOOK produkto spalva gali neatitikti produkto kompiuterinio maketo spalvos Pirkėjo naudojamame monitoriuje.
  6. ZOOMBOOK produktai yra gaminami Europos Sąjungoje.
 11. ZOOMBOOK produktų kainos

  1. ZOOMBOOK produktų kainos nurodomos eurais. PVM įtrauktas į kainą. PVM sąskaitos faktūros išrašomos eurais. Į ZOOMBOOK produktų kainas neįeina prekių pristatymo mokesčiai.
 12. Atsiskaitymo už ZOOMBOOK produktus tvarka

  1. Pirkėjas atsiskaito už užsakytą (-us) produktą(-us) elektronine bankininkyste per Paysera ir Paypal mokėjimo sistemas, kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
  2. Apmokėjimo gavimo momentu laikoma, kai Pardavėjas gauna mokėjimo nurodymą į savo banko sąskaitą.
  3. Negavęs apmokėjimo, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą sistemoje saugo 15 dienų. jei Pardavėjas apmokėjimo negauna per šias 15 dienų, užsakymas yra anuliuojamas.
 13. ZOOMBOOK produktų pristatymas

  1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytą produktą Pirkėjui laikydamasis ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Gamybos terminai ir pristatymas nurodytų terminų ir įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigytas produktas būtų pristatytas kaip įmanoma greičiau. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, produktų pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų šiame skyriuje terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. ;
  2. Užsakyti produktai pristatomi produkto užsakymo paraiškoje Pirkėjo nurodytu pristatymo būdu. Produktų pristatymo įkainiai yra nurodomi ZOOMBOOK svetainėje skyriuje: Gamybos terminai ir pristatymas. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų produktų pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį. ;
  3. Pardavėjui išsiuntus siuntą, Pirkėjui bus pateiktas siuntos sekimo numeris, kurį naudodamas Pirkėjas galės sekti siuntą nuo akimirkos, kai Pardavėjas išsiunčia iki Pirkėjas ją atsiima/priima. Užsakymo siuntos tiesioginį kelią yra galimybė stebėti per siuntų tarnybos/kurjerių savitarną “siuntų sekimas”.
  4. Jei produktus pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas, t.y. kurjerių/siuntų tarnyba ir panaš., produktas perduodamas Pirkėjui bei perdavimo faktas fiksuojamas pagal kurjerių/siuntų tarnybos nustatytą tvarką.
  5. Pirkėjas, pasirinkęs kurjerių/siuntų tarnybos pristatymo būdą, įsipareigoja užsakytą produktą priimti pats. Tuo atveju, kai jis produkto pats priimti negali, o produktas pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl produkto pristatymo/perdavimo netinkamam subjektui;
  6. Pirkėjas, pasirinkę siuntos pristatymą per paštomatą, gavęs pranešimą SMS žinute apie siuntos pristatymą ir terminą, per kurį siuntos gavėjas turi atsiimti siuntą.
  7. Siunta, kurios nepavyko pristatyti Pirkėjui (Pirkėjas neatsiima siuntos iš paštomato per SMS pranešime nurodytą terminą, arba siuntos pristatymo per kurjerių tarnybą metu nurodytu adresu yra nepasiekiamas, nurodo neteisingus pristatymo duomenis arba nenurodo kontaktinio telefono numerio ir panaš.) siunta grąžinama Pardavėjui, o grąžinimo išlaidos perkeliamos Pirkėjui. Neatsiėmęs siuntos Pirkėjas įsipareigoja kompensuoti Pardavėjui siuntos siuntimo ir grąžinimo išlaidas (už siuntų tarnybos/kurjerio paslaugas) ne mažesnę nei 4,49 Eur sumą. ;
  8. Jeigu produktas Pirkėjui nėra pristatomas arba pristatomas ne laiku, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją el.paštu: pagalba@zoombook.lt . Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją.
  9. Gavęs produktą Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir produkto (-ų) būklę. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), produktas (-ai) yra sugadinti (-i) ir (ar) produktas (-ai) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų dalyvaujant kurjeriui ir nedelsiant, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo siuntos gavimo dienos pranešti Pardavėjui el.paštu: pagalba@zoombook.lt, nurodydamas produkto pažeidimo (neatitikimo) faktą ir jo priežastį. Jei dėl pažeistos pakuotės produkto kokybė nenukentėjo, Pirkėjas gali priimti produktą, pranešdamas Pardavėjui el.paštu: pagalba@zoombook.lt, kad tik siuntos pakuotė buvo pažeista. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl produkto pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint produktą. Pirkėjui nepranešus Pardavėjui dėl produkto pažeidimų ar neatitikimų per šiame punkte nustatytą terminą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, produkto pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei produkto (-ų) komplektacijos neatitikimų nėra.
  10. Siunčiant/pristatant ZOOMBOOK produktus už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi importo mokesčiai produktui(-ams). Importo mokesčiai į produkto kainą neįeina. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Produktu(-ais), sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.
 14. Produktų grąžinimas

  1. Kokybiškas produktas yra nekeičiamas, negrąžinamas ir Pirkėjo sumokėti pinigai už juos negrąžinami.
  2. Produktų trūkumai šalinami ar nekokybiški produktai keičiami, jei dėl produkto kokybės trūkumų yra atsakingas Pardavėjas.
  3. Nekokybiško produkto grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkto pristatymo jam dienos informuodamas apie tai Pardavėją 7.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
  4. Grąžinant nekokybišką produktą būtina laikytis papildomų sąlygų:
   1. grąžinamas produktas turi būti Pirkėjo nesugadintas;
   2. grąžinamas produktas pageidautina turi būti grąžintas Pardavėjo pakuotėje arba kitoje pakuotėje, užtikrinčioje saugų transportavimą/siuntimą;
   3. grąžinant produktą būtina pateikti jo įsigijimą patvirtinantį dokumentą;
   4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamus produktus, jei buvo nesilaikoma produkto grąžinimo sąlygų.
  5. Dėl nekokybiško produkto grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją pagalba@zoombook.lt Pardavėjas suformuoja siuntos grąžinimo etiketę ir siunčia Pirkėjui el.paštu. Gauta siuntos grąžinimo etiketė turi būti priklijuota ant saugiai supakuotos siuntos. Siuntą grąžinti galima Pirkėjui patogiu būdu - kurjeriu ar paštomatu, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu Pirkėjas gavo siuntą. Produkto su trūkumais grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
  6. Jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir neįmanoma produkto trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintus produktus Pardavėjui grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą.
 15. Skundai, neigiami atsiliepimai ar įvertinimai

  1. Pardavėjas stengiasi suteikti Pirkėjui puikią patirtį įsigyjant ZOOMBOOK produktus, tačiau, jei Pirkėjas liko nepatenkintas ZOOMBOOK produktu ar paslaugomis, kviečiama pirmiausia kreiptis tiesiogiai į Pardavėją pagalba@zoombook.lt, kad Pardavėjas kuo greičiau išspręstų kilusį nepasitenkinimą ar problemą.
  2. Gavęs kliento skundą, neigiamą įvertinimą ar atsiliepimą, Pardavėjas dės visas pastangas, kad rastų tinkamiausią individualų sprendimą pirkėjo skundui ar nepasitenkinimui patenkinti.
  3. Jei Pirkėjas nesutinka su gautu atsakymu ar sprendimu arba turi papildomos svarbios, bet nepateiktos arba neįvertintos informacijos, siūloma kreiptis į Pardavėją pakartotinai.
  4. Jei sprendimas nepriimamas arba Pirkėjas lieka nepatenkintas sprendimu, Pirkėjas gali pasinaudoti kitais ginčų sprendimo būdais nurodytais šių Taisyklių 19 skyriuje.
 16. Informacijos teikimas

  1. Pardavėjas informaciją Pirkėjui teikia naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais ZOOMBOOK svetainės skyriuje: Kontaktai
  2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini produktų užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
 17. Atsakomybė

  1. Lankytojas/Pirkėjas įsipareigoja visiškai kompensuoti Paslaugų teikėjui/Pardavėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuriam Lankytojas/Pirkėjas savo veiksmais naudodamasis ZOOMBOOK svetaine ir (ar) paslaugomis padarė žalą, dėl trečiųjų asmenų raštu pareikštų pagrįstų pretenzijų dėl jų teisių pažeidimų padarytą žalą.
  2. Paslaugų teikėjas/Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Lankytojas/Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo/Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 18. Akcijos. Dovanų kuponai

  1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama ZOOMBOOK svetainėje.
  2. Lankytojui/Pirkėjui pasirinkus, kad sutinka su jo pateiktų duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais,  Paslaugų teikėjas/Pardavėjas gali siųsti informaciją Lankytojui/Pirkėjui apie šiame skyriuje nurodytas akcijas jo pateiktu elektroniniu paštu ir/ar trumposiomis žinutėmis neįskaitant pranešimų, kuriais Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pateikto užsakymo būklę.
  3. Pirkėjas gali įsigyti dovanų kuponus ar atsiskaityti už dovanų kupone nurodytą sumą.
  4. Perkant dovanų kuponą, PVM sąskaita faktūra neišrašoma. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos tiktai po ZOOMBOOK produkto įsigijimo.
  5. Dovanų kuponas, jį apmokėjus, atsiunčiamas (pristatomas) tik į Pirkėjo elektroninį paštą.
  6. Dovanų kupono savininko pareiga yra saugoti jį ir niekam nerodyti unikalaus jo kodo.
  7. Dovanų kuponai į grynus pinigus nekeičiami.
  8. Jei užsakymo suma yra didesnė nei Pirkėjo dovanų kupono suma Pirkėjas turi sumokėti įsigyjamo produkto kainos skirtumą. Jei užsakymo vertė yra mažesnė už dovanų kupono sumą, likutis nėra grąžinamas.
  9. Dovanų kuponai gali būti panaudoti tik vieną kartą, po panaudojimo kuponas yra anuliuojamas.
  10. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu.
  11. Dovanų kuponas nebus atnaujintas, jei buvo pamestas, pavogtas arba sugadintas.
  12. Draudžiama kopijuoti ar kitaip atgaminti bei suklastoti dovanų kuponą.
  13. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik Paslaugų teikėjo/Pardavėjo organizuojamoms akcijoms ir netaikomos, kai akcijos yra organizuojamos per Paslaugų teikėjo/Pardavėjo Tarpininkus. Šiuo atveju, Lankytojas/Pirkėjas privalo laikytis Paslaugų teikėjo/Pardavėjo Tarpininkų nustatytų kuponų pirkimo-pardavimo taisyklių, su kuriomis Pirkėjas sutinka pirkdamas kuponus.
 19. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Paslaugų teikėjo/Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.
  4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka Lietuvos Respublikoje sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
  5. Prašymus ar skundus dėl ZOOMBOOK svetainėje įsigyto produkto Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  6. Taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2022-12-01.