Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

  1. ZOOMBOOK produktų pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, ZOOMBOOK produktų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su produktų užsakymu, pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.
  2. 1.2. Pirkėjas su Taisyklėmis sutinka pateikdamas savo asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, galiojantį elektroninį pašto adresą) sukurdami savo paskyrą (prisiregsitruodami) zoombook.lt svetainėje.
  3. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart paskelbus juos ZOOMBOOK svetainėje (tinklalapyje).
  4. Užsisakyti ir pirkti ZOOMBOOK produktus (toliau - produktas) turi teisę išimtinai tik:
   1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   3. juridiniai asmenys;
   4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti produktus.
 2. Asmens duomenų apsauga

  1. Prieš pirkdamas ZOOMBOOK produktus Pirkėjas privalo pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninį pašto adresą), kurie būtini produktų pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius produktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi aktyvioje duomenų bazėje nuo Pirkėjo registravimosi momento.
  4. Remiantis šių Taisyklių 11.3. punktu, Pardavėjo darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
 3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

  1. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.
 4. Pirkėjo įsipareigojimai

  1. Pirkėjas, pažymėdamas varnelę, jog sutinka su Taisyklėmis, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
  2. Pirkėjas, kuriant produktą ZOOMBOOK svetainėje, privalo laikytis autorių teisių įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, bendrųjų principų, tokių kaip pagarbos kiekvieno asmens teisėms ir orumui bei įsipareigoja susilaikyti nuo įžeidinėjimų, šaipymosi, nemalonių ar netinkamų, komentarų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai žemintų/įžeistų kitą žmogų ar menkintų Pardavėjo/ZOOMBOOK ženklo gerą vardą ir reputaciją. Pirkėjas įsipareigoja visiškai kompensuoti Pardavėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuriam Pirkėjas savo veiksmais naudodamaisis ZOOMBOOK svetaine ir (ar) paslaugomis padarė žalą, dėl trečiųjų asmenų raštu pareikštų pagrįstų pretenzijų dėl jų teisių pažeidimų padarytą žalą.
  3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytąjį produktą ir jį priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
 5. Pirkėjo teisės

  1. Pirkėjas turi teisę susikurti ir/ar užsisakyti produktus ir juos pirkti ZOOMBOOK svetainėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  2. Pirkėjas, gavęs nekokybišką produktą, turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti produktą, jo užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkto pristatymo dienos. Šiame punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti laikantis 12 skyriuje nustatytų produkto grąžinimo sąlygų ir tik tuo atveju, jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir jeigu produktas nebuvo Pirkėjo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė jo išvaizda dėl Pirkėjo kaltės.
  3. Pagal Civilinio kodekso 6.367 straipsnio 4 dalies 5 punktą, pirkėjas neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos​, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
 6. Pardavėjo įsipareigojimai

  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis ZOOMBOOK svetainės paslaugomis ir įsigyti ZOOMBOOK produktą.
  2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytus produktus pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2 punkte numatyta teise ir 12 skyriaus numatytoms sąlygoms ir tik Pardavėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamo produkto gavimo dienos.
 7. Pardavėjo teisės

  1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Pardavėjo darbui, jo geram vardui ar reputacijai, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 4 skyriuje paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo prieigą prie ZOOMBOOK svetainės ar kitaip apriboti galimybę naudotis ZOOMBOOK svetainės baze.
  2. Pirkėjui pažeidus bet kurias iš ZOOMBOOK svetainės naudojimosi, pirkimo taisyklių, taikomų akcijų, konkursų nuostatų, taip pat nustačius, kad Pirkėjas veikia nesąžiningai Pardavėjo atžvilgiu, bando apgaule apeiti pirkimo ir/ar kitas taisykles, piktnaudžiauja suteiktomis privilegijomis ir/ar nuolaidomis, Pardavėjas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Pirkėjo galimybes bet kokiu būdu naudotis ZOOMBOOK svetaine ir (ar) paslaugomis. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas vienašališkai spręstų apie tai, ar Pirkėjas pažeidė svetainės taisykles ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Pardavėjo sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
 8. Produkto užsakymas

  1. Laikydamasis Taisyklių, Pirkėjas ZOOMBOOK svetainėje gali susikurti ir/ar užsisakyti fotoknygas, personalizuotus kalendorius bei užrašines, nuotraukas, perkeltas ant drobės, ir kitus ZOOMBOOK siūlomus produktus. Naudojantis šia paslauga, draudžiama talpinti ir laikyti ZOOMBOOK svetainėje informaciją, kuri pagal galiojančius įstatymus yra nelegali ir draužiama. ZOOMBOOK pasilieka sau teisę pašalinti draužiamą informaciją iš svetainės.
  2. Pirkėjas, prieš išsiunčiant užsakymą, turi atidžiai peržiūrėti užsakymo maketą dėl galimų klaidų ir netikslumų, nes išsiuntus užsakymą Pirkėjas neturės galimybės jo koreguoti, bei privalės padengti visas užsakymo vykdymo išlaidas.
  3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad užsakomas produktas yra aiškiai pritaikytas Pirkėjo asmeninėms reikmėms ir yra pagaminamas atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ir nurodymą, todėl Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad pateikus ir apmokėjus užsakymą, jis neteks teisės atsisakyti sutarties.
  4. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, neprieštarauja, kad fotoknygos galiniame viršelyje bus atspausdintas ZOOMBOOK prekės ženklas.
  5. Standartinis fotodrobių pagaminimo laikas – per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo už užsakytąjį produktą gavimo dienos, atvirukų – per 24 val. darbo dienomis nuo apmokėjimo gavimo; fotoknygų, užrašinių, darbo kalendorių ir kitų spausdinių – iki 4 darbo dienų nuo apmokėjimo už užsakytąjį produktą gavimo dienos.
  6. Produkto gamyba bus pradėta vykdyti tik po to, kai Pardavėjas gaus apmokėjimą už užsakytą(-us) produktą(-us).
  7. Pirkėjas per 14 darbo dienų negavęs patvirtinimo apie produkto pagaminimą ar išsiuntimą, turi susisiekti su ZOOMBOOK elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį.
 9. Produktų kainos

  1. Prekių kainos nurodomos eurais. PVM įtrauktas į kainą. PVM sąskaitos faktūros išrašomos eurais. Į ZOOMBOOK produktų kainas neįeina prekių pristatymo mokesčiai.
 10. Atsiskaitymo už produktus tvarka

  1. Pirkėjas atsiskaito už užsakytą (-us) produktą(-us) elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt;
  2. Apmokėjimo gavimo momentu laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna mokėjimo nurodymą į savo banko sąskaitą.
  3. Apmokėdamas, Pirkėjas, mokėjimo paskirtyje, turi nurodyti užsakytojo produkto numerį.
  4. Pirkėjas savo sąskaita padengia išlaidas, susijusias su bankinio pavedimo administravimo kaštais, kurie atsiranda atsiskaitant už užsakymą pavedimu.
  5. Negavęs apmokėjimo, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą sistemoje saugo 15 dienų. Užsakymas anuliuojamas, jei Pardavėjas apmokėjimo negauna per šias 15 dienų.
 11. Produktų pristatymas

  1. Užsakyti Produktai Pirkėjui pristatomi kurjerių paštu;
  2. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų produktų pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį. Jei Pirkėjas nenurodo kontaktinio telefono numerio arba siuntos pristatymo metu nurodytu adresu yra nepasiekiamas, kurjeris grąžina produktą Pardavėjui ir už pakartotiną siuntos pristatymą Pirkėjui, Pirkėjas turi sumokėti papildomai;
  3. Pirkėjas įsipareigoja užsakytąjį produktą priimti pats. Tuo atveju, kai jis produkto pats priimti negali, o produktas pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl produkto pristatymo/perdavimo netinkamam subjektui;
  4. Produktus gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
  5. Produktų pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo adresą ir prekių svorį bei dydį;
  6. Standartinis pristatymo mokestis Lietuvoje (išskyrus Neringos miestą) – 2.89 €;
  7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti produktų pristatymo mokestį;
  8. Standartinis pristatymo laikas – per 1-2 darbo dienas nuo produkto pagaminimo. Atkreipkite dėmesį: švenčių dienos ir savaitgaliai nėra įtraukti;
  9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigytas produktas būtų pristatytas kaip įmanoma greičiau;
  10. Gavęs produktą Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir produkto (-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, produkto pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei produkto (-ų) komplektacijos neatitikimų nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), produktas (-ai) yra sugadinti (-i) ir (ar) produktas (-ai) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) produkto (-ų) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl produkto pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
 12. Produktų grąžinimas

  1. Kokybiškas produktas yra nekeičiamas, negrąžinamas ir Pirkėjo sumokėti pinigai už juos negrąžinami.
  2. Parduotų produktų trūkumai šalinami ar nekokybiški produktai keičiami, jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas.
  3. Nekokybiško produkto grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo produkto pristatymo jam dienos informuodamas apie tai Pardavėją 5.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
  4. Grąžinant nekokybišką produktą būtina laikytis papildomų sąlygų:
   1. produktas turi būti Pirkėjo nesugadintas;
   2. grąžinamas produktas turi būti grąžintas Pardavėjo pakuotėje arba kitoje pakuotėje, užtikrinčioje saugų transportavimą/siuntimą;
   3. grąžinant produktą būtina pateikti jo įsigijimo dokumentą;
   4. Produktai turi būti grąžinami Pardavėjo veiklos vietoje: UAB BALTO trader, Utenos g. 41 B, LT-08217 Vilnius;
  5. Norėdamas grąžinti produktą, Pirkėjas privalo užpildyti produkto gražinimo dokumentą, nurodant grąžinimo priežastį;
  6. Produkto su trūkumais grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
  7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamus produktus, jei buvo nesilaikoma produkto grąžinimo sąlygų.
  8. Jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir neįmanoma produkto trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintus produktus grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą.
 13. Informacijos teikimas

  1. Pardavėjas informaciją Pirkėjui teikia naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais ZOOMBOOK svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.
  2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini produktų užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
 14. Atsakomybė

  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus ZOOMBOOK svetainėje. ZOOMBOOK neatsako už Pirkėjo pateiktų fotografijų, iliustracijų ar tekstinės medžiagos autorystę ir jos netikrina, taip pat, neatsako už tekstinėje medžiagoje pateiktus faktus, temą, aplinkybes bei turinio klaidas ir jų netikrina. Taip pat neatsako už Pirkėjo vykdomą veiklą, jos nekontroliuoja ir Pirkėjui neatstovauja. ZOOMBOOK paslaugų suteikimas nereiškia, kad ZOOMBOOK kokiu nors būdu remia, ar palaiko Pirkėjo veiksmus ar leidinių turinį.
  3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
  4. Pirkėjas privalo saugoti užsakymo numerį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės atsiimti prekių Pirkėjo vardu. Jei užsakymo numeris tapo žinomas kitiems asmenims ne dėl to, kad Pirkėjas pats užsakymo numerį jiems atskleidė, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Paradvėją sutartyje nurodytais kontaktais. Jei tokio informavimo apie neteisėtą užsakymo numerio atskleidimą Pardavėjas negauna, laikoma, kad asmuo yra įgaliotas priimti produktą(-us) ir produktas(-ai) buvo tinkamai perduotas(-i) Pirkėjui.
  5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  6. Pardavėjas neatsako už tai, kad produkto spalva gali neatitikti produkto kompiuterinio maketo spalvos Pirkėjo naudojamame monitoriuje.
  7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 15. Akcijos, taikomos Pardavėjo

  1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
  2. Pirkėjas gali įsigyti dovanų kuponus ar atsiskaityti už dovanų kupone nurodytą sumą.
  3. Dovanų kuponas, jį apmokėjus, atsiunčiamas (pristatomas) tik į Pirkėjo elektroninį paštą.
  4. Jei užsakymo suma yra didesnė nei Pirkėjo dovanų kupono suma Pirkėjas turi sumokėti įsigijamo produkto kainos skirtumą.
  5. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.
  6. Dovanų kuponai gali būti panaudoti tik vieną kartą.
  7. Dovanų kupono savininko pareiga yra saugoti jį ir niekam nerodyti unikalaus jo kodo.
  8. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu.
  9. Dovanų kuponas nebus atnaujintas, jei buvo pamestas, pavogtas arba sugadintas.
  10. Draudžiama kopijuoti ar kitaip atgaminti bei suklastoti dovanų kuponą.
  11. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja produktą, kurį pirkdamas panaudoja dovanų kuponus ir pasinaudoja šių Taisyklių 5.2 punkte numatyta produkto grąžinimo teise, perkant panaudota dovanų kupono suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.
  12. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik Pardavėjo organizuojamoms akcijoms ir netaikomos, kai akcijos yra organizuojamos per Pardavėjo Tarpininkus. Šiuo atveju, Pirkėjas privalo laikytis Paradvėjo Tarpininkų nustatytų kuponų pirkimo-pardavimo taisyklių, su kuriomis Pirkėjas sutinka pirkdamas kuponus.
 16. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.
  4. 16.4. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
  5. 16.5 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.