Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.zoombook.lt svetainės (toliau – ZOOMBOOK svetainė) lankytojų asmens duomenis.
 2. Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad ZOOMBOOK svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami bei yra užtikrinama, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
 3. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis ZOOMBOOK svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, ZOOMBOOK pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas ZOOMBOOK svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@zoombook.lt.
 4. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte ZOOMBOOK svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis ir patvirtinate, kad:
  • jūs ir(ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
  • jūs ir(ar) jūsų atstovai atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis ZOOMBOOK tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
  • jūs ir(ar) jūsų atstovai atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su ZOOMBOOK tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
 5. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

II. Asmens duomenys

 1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui ZOOMBOOK svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.
 2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

III. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

 1. ZOOMBOOK svetainės lankytojo duomenys yra saugomi UAB BALTO trader serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik keli UAB BALTO trader įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.
 2. ZOOMBOOK svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai UAB BALTO serveriuose yra kaupiami statistikos tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. UAB BALTO trader gali atlikti (anonimiškus) statistinius vertinimus. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
 3. Asmens vardas ir pavardė, pašto adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris naudojami siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, informuoti lankytoją apie įdomius ZOOMBOOK pasiūlymus, vykdyti kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas ZOOMBOOK pirkimo-paradvimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 1. Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje, įskaitant susijusias bendroves (UAB BALTO, UAB BALTO print). Kitos įmonės turi prieigą prie šių duomenų tik tuomet, jeigu jos teikia paslaugas UAB BALTO trader. Tokiu atveju UAB BALTO trader kontroliuoja, kaip jos laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ir yra už tai atsakinga.

V. Slapukų (Cookies) ir internetinio stebėjimo panaudojimas

 1. UAB BALTO trader naudoja svetainę „Google Analytics“ marketingo ir optimizacijos tikslais. „Google Analytics“ suteikia galimybę tiksliau įvertinti lankytojo veiksmus svetainėje. Google pateikia tokį „Google Analytics“ veikimo būdo aprašymą:
  „Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (Google). „Google Analytics“ naudoja slapukus - tekstinius failus, saugomus Jūsų kompiuteryje ir įgalina atlikti naudojimosi svetaine analizę. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma Google serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją Google naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Google gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją Google pavedimu. Bet kokiu atveju, Google Jūsų IP adreso nesusies su kitais Google turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neįdentifikuopja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Jūs pareiškiate, kad sutinkate su Jūsų pateiktų duomenų Google apdorojimu aukščiau aprašytu būdu ir nurodytais tikslais.“

VI. Nepilnamečių asmenų apsauga

 1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų UAB BALTO trader, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaunama, jie nėra nerenkama ir neperduodami tretiesiems asmenims.

VII. Informacija

 1. ZOOMBOOK svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.

VIII. Privatumo politikos keitimas

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi ZOOMBOOK svetainėje.
 2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis ZOOMBOOK svetainės paslaugomis.
 3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės ZOOMBOOK svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.